Allmänna villkor för fiberanslutning

Genom att använda VaraNets fiberanslutning bekräftar kunden att de har läst, förstått och godkänt dessa allmänna villkor och avtalar att följa dem under hela avtalsperioden.

1. Avtal och acceptans

1.1. Genom att ansöka om och erhålla en fiberanslutning från VaraNet, godkänner kunden att vara bunden av dessa allmänna villkor och förbinder sig att följa dem.

2. Fiberanslutning

2.1. VaraNet tillhandahåller en fiberanslutning till kunden enligt det avtal som har ingåtts mellan parterna. Kunden erkänner och accepterar att fiberanslutningen kan vara föremål för begränsningar, avbrott eller störningar som kan uppstå utanför VaraNets kontroll.

2.2. Fiberelektroniken vilken ingår i fiberanslutningen ägs av VaraNet och är således dess egendom.

3. Användning av fiberanslutningen

3.1. Kunden åtar sig att använda fiberanslutningen på ett lagligt, ärligt och ansvarsfullt sätt.

3.2. Kunden ansvarar för all användning av fiberanslutningen och för att i sitt nätverk skydda sina inloggningsuppgifter och lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till sin anslutning.

3.3. Kunden förbinder sig att inte använda fiberanslutningen på ett sätt som kan skada VaraNet eller orsaka olägenheter för andra användare.

4. Underhåll och support

4.1. VaraNet ansvarar för att underhålla och reparera fiberanslutningen, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Kunden ska omedelbart meddela VaraNet om eventuella störningar eller problem med fiberanslutningen.

4.2. VaraNet ska tillhandahålla rimlig teknisk support och assistans till kunden angående fiberanslutningen. Kunden skall dock alltid kontakta sin tjänsteleverantör vid felanmälan och support.

5. Avgifter och betalning

5.1. Kunden ska betala de avgifter som anges i avtalet mellan parterna. Betalning ska ske enligt överenskommen faktureringscykel.

5.2. Vid försenad betalning kan VaraNet ha rätt att vidta åtgärder, inklusive avstängning eller begränsning av fiberanslutningen.

6. Underleverantörer

6.1. Kunden erkänner och accepterar att VaraNet kan använda sig av underleverantörer för att hantera olika delar av nätet samt tjänsteleverans. Kunden samtycker till att dessa underleverantörer kan vara involverade i tillhandahållandet av fiberanslutningen.

7. Ansvarsbegränsningar

7.1. VaraNet friskriver sig från ansvar för eventuella direkta, indirekta, följd- eller tillfälliga skador eller förluster som kan uppstå till följd av användningen av fiberanslutningen, inklusive avbrott, störningar eller bristande prestanda.

7.2. VaraNet ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av kundens användning av tredjepartsapplikationer eller tjänster som används i samband med fiberanslutningen.

8. Villkorsförändringar

8.1. VaraNet förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst med skälig förvarning till kunden.

8.2. Kunden ansvarar för att regelbundet granska och vara medveten om eventuella ändringar i villkoren. Kunden anses godkänna ändringarna genom att fortsätta använda fiberanslutningen efter det att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

9. Uppsägning

9.1. Parterna har rätt att säga upp avtalet med skälig förvarning till den andra parten.

9.2. VaraNet har rätt att omedelbart säga upp avtalet och avbryta fiberanslutningen om kunden bryter mot dessa allmänna villkor eller använder fiberanslutningen på ett sätt som kan skada VaraNet eller andra användare.

10. Sekretess

10.1. Parterna åtar sig att behandla all information som erhålls i samband med avtalet som konfidentiell och att inte avslöja sådan information till tredje part utan skriftligt samtycke från
den andra parten.

10.2. VaraNet kan komma att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och VaraNets integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter

11. Tvistlösning

11.1. Eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med dessa allmänna villkor eller avtalet ska i första hand försökas lösas genom förhandlingar mellan parterna.

11.2. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den hänskjutas till behörig domstol enligt tillämplig lag.

12. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

12.1. Dessa allmänna villkor och avtalet regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land där VaraNet är verksamt.

12.2. Vid eventuell tvist ska behörig domstol vara den domstol som har jurisdiktion över VaraNets verksamhetsort.

Hjälpte informationen på sidan dig?